Kućni red

 •  Napuštanje sobe nakon isteka boravka je najkasnije do 8h.
 •  Gost dužan je da ličnom kartom/pasošem prijavi svoj boravak u smeštaju nadležnom licu radi upisa u knjigu gostiju.
 •  Licima koja nisu korisnici smeštaja nije dozvoljen ulaz i boravak u istom.
 •  Zabranjeno je unošenje: oružja, narkotika, lako zapaljive i eksplozivne stvari, kućnih ljubimaca, kao i stvari sa jakim i neugodnim mirisom.
 •  Gosti su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom, pošto im iz objektivnih razloga ne možemo garantovati za iste.
 •  Molimo sve goste da ulazna vrata kao i svoju sobu zaključavaju prilikom izlaska.
 •  Gosti su dužni da čuvaju smeštajnu jedinicu, inventar i instalacije, te da racionalno koristi energiju, svaka eventualna šteta mora biti nadoknađena.
 •  U vreme odmora od 14h do 17h , kao i u vreme noćnog mira od 01h do 08h nesme se smetati drugim korisnicima smeštaja stvaranjem buke ili galame.
 •  Gosti su dužni da sami redovno iznose svoje smeće.
 •  Gosti moraju koristiti isključivo kupatilo koje je namenjeno njihovoj sobi.
 •  U slučaju nepridržavanja kućnog reda otkazaće se korišćenje smeštaja gostu bezpovraćaja novca, kao i ukoliko gost sam napusti smeštaj iz bilo kog razloga.

Molimo vas da se tokom vašeg boravka pridržavate iznad navedenih pravila. Hvala!